W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Zwrot VAT na konto prywatne

Urzędy Skarbowe często informują, że zwrot podatku VAT musi nastąpić na rachunek firmowy. Nawet we wniosku ceidg-1 gdy nie wybierzemy opcji "rachunek firmowy" to nie pojawi się opcja "zwrotu podatku" (dotyczy to podatku VAT).

Problem pojawią się, gdy Urzędy Skarbowe odmawiały zwrotu podatku VAT po zamknięciu działalności gospodarczej (gdy rachunek firmowy zostać zlikwidowany). Pewien Urząd Skarbowy wydać w 2007 roku interpretację, że nie ma moźliwości zwrotu podatku na rachunek prywatny. Odwołanie do Sądu i wyrok na korzyść podatnika zmienić orzecznictwo w tym zakresie. Jednak już sama elektroniczna konstrukcja wniosku ceidg-1 uniemoźliwia podania rachunku prywatnego do zwrotu podatku VAT. Poważniejszy problem pojawią się od chwili wprowadzenia tzw. "najmu prywatnego".

Osoba fizyczna (nie prowadzi działalności) a jednak może zostać VATowcem. Oczywiście nie ma żadnej moźliwości otworzenia rachunku firmowego w banku (nie ma Regonu, nie ma wpisu do rejestru przedsiębiorców, a to są dokumenty wymagane przez bank do otwarcia rachunku firmowego).

Przepisy regulujące zwrot podatku VAT:

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibą na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach.

W konsekwencji, przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatników VAT obowiązku założenia odrębnego rachunku związanego z działalnością gospodarczą (rachunku firmowego) w celu dokonania zwrotu różnicy podatku VAT. Przepisy te odwołują się wyłącznie do rachunku wskazanego w zgłoszeniu identyfikującym, o którym mowa w ustawie z 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ustawa o NIP). Niemniej jednak, również żaden z przepisów ustawy o NIP nie nakłada obowiązku założenia odrębnego rachunku firmowego. Ustawodawca w ustawie o NIP nigdzie nie wskazuje, aby osoba fizyczna bez względu na to, czy jest przedsiębiorcą, czy też nie, miała obowiązek wskazania odmiennego od tzw. rachunku prywatnego i rachunku firmowego. Innymi słowy rachunkiem związanym z działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy o NIP może być równieć tzw. rachunek prywatny.

Podsumowanie

Nie dajmy sobie wmówić, że do zwrotu podatku VAT potrzebny jest odrębny rachunek firmowy (nie wynika to z żadnego przepisu, a wszystkie wyroki sądu po 2007 roku są z korzyścią dla podatników).

© 2021 by Prodesso